NGỌC LONG LAND

Quy Định Về Việc Bồi Thường Và Tái Định Cư

Nội Dung Bài Viết

Luật nào quy định về bồi thường hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất?

Được quy định chung tại Nghị định 47/2014/NĐ-CP. Được căn cứ theo Luật Đất đai 2013, Luật Tổ chức Chính phủ 2001, theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Hãy cùng bất động sản Ngọc Long Land tìm hiểu về quy định này nhé .

boi-thuong-va-tai-dinh-cu

Các điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Gồm các điều kiện như sau: Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội, vì lợi ích quốc gia công cộng:

            Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy đinh của Luật này mà chưa được cấp, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 77 của Luật này;

Nhà nước quy định rõ điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng tại Điều 75 Luật đất đai 2013

            Nếu gia đình đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì khi Nhà nước thu hồi đất, gia đình sẽ được bồi thường về đất, được căn cứ theo khoản 1 Điều 75 Luật đất đai 2013 như sau:

“1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 77 của Luật này; người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam mà có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp.”

            Ví dụ: ông A và gia đình đang sinh sống trên một mảnh đất và được Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thì khi bị Nhà nước thu hồi đất, ông A chắc chắn sẽ được nhà nước bồi thường, căn cứ theo khoản 1 Điều 77 Luật Đất đai 2013.

Người không có Giấy chứng nhận thì có được bồi thường và tái định cư hay không?

            Theo khoản 1 Điều 13 Nghị định 47/2014/NĐ-CP quy định: Khi Nhà nước thu hồi đất mà người sử dụng đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 100 Luật Đất đai và Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP mà đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất quy định tại  Điều 101 và Điều 102 của Luật Đất đa, các điều 20, 22, 23, 25, 27 và 28 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP thì được bồi thường về đất.

Được quy định rõ ở Điều 101 Luật  đất đai 2013

            Theo điều 101 Luật đất đai 2013 thì:

“1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này, có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.

2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và không vi phạm pháp luật về đất đai, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyèn phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.”

            Ví dụ: Gia đình bà C sinh sống và chăn nuôi trên mảnh đất được Nhà nước cấp vào tháng 3 năm 2000 nhưng không có Giấy chứng nhận. Thì khi gia đình bà C bị thu hồi đất, bà có thể xin cấp Giấy chứng nhận ở Ủy ban xã nơi mà bà đang sinh sống và được đền bù theo pháp luật quy định.

Facebook